Tu viện Viên Đức

Tu viện trưởng Đại Đức Thích Hạnh Vân

Rebholzstr. 36 Ravensburg Bayern 88214

+49 (0)751 7695186

Tài Khoản

Kongr.d.Verein.Vietn. Buddh. Kirche
Kreissparkasse Ravensburg
DE53 650 501 100 111 302 068
BIC: SOLADES1RVB