Tu viện Viên Đức

Tu viện trưởng Đại Đức Thích Hạnh Vân

Rebholzstr. 36 Ravensburg Bayern 88214

+49 (0)751 7695186

Tài khoản:

Kreissparkasse Ravensburg Tu Vien Vien Duc Kontonummer: 111302068 Bankleitzahl: 65050110

Ghi tên khóa học cho người Đức

Phụ trách (ĐH Lê Huế)

+49 (0)751 32185 - +49 (0)751/ 7695186 - +49 (0)171 1766423